Statut

I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja nosi nazwę Fundacja „Świat Zwierzętom”.
 2. Fundacja „Świat Zwierzętom”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 23 grudnia 2008 roku Repertorium A numer 18 341/2008 i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tj. Dz. U. z 1991 roku Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536).

§ 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

§ 3

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.

 

§ 5

 1. Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest Minister Środowiska.

 

§ 6

 1. Fundacja opiera swoją działalność na pracy społecznej fundatorów i wolontariuszy.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i jednostki terenowe.
 3. Fundacja może zatrudniać pracowników.
 4. Kierownictwo nowych oddziałów powoływane jest przez Zarząd.
 5. Kompetencje w sprawie tworzenia i likwidacji oddziałów, zakładów, filii, i terenowych jednostek organizacyjnych Fundacji posiada Zarząd po zasięgnięciu opinii fundatora.

§ 7

 1. Fundacja używa logo z napisem: FUNDACJA „ŚWIAT ZWIERZĘTOM”.

§ 8

 1. Fundacja może być członkiem międzynarodowych stowarzyszeń oraz organizacji o zbliżonych celach.

§ 9

 1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych.

II – CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 10

 1. Celami Fundacji są:
  1. niesienie pomocy pokrzywdzonym zwierzętom domowym i dzikim;
  2. udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom;
  3. dokarmianie zwierząt zamieszkujących tereny leśne;
  4. działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt;
  5. ochrona środowiska i ochrona zwierząt;
  6. niesienie pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach samochodowych;
  7. ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

§ 11

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. współpracę i wspieranie placówek i osób fizycznych niosących pomoc zwierzętom bezdomnym,
  2. zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji,
  3. organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych służących budowaniu społecznej świadomości o prawach zwierząt,
  4. zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi organami w sprawach
   z zakresu ochrony praw zwierząt i ochrony środowiska,
  5. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest ochrona środowiska oraz niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym, pokrzywdzonym i dzikim,
  6. współpracę z policją oraz strażą miejską.

§ 12

 1. Cele i zadania wyszczególnione w § 10 i § 11 Fundacja realizuje poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w następujących dziedzinach, usystematyzowanych zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności – PKD 2007:
  1. chów i hodowla pozostałych zwierząt – 01.49.Z,
  2. działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich – 01.62.Z,
  3. działalność usługowa związana z leśnictwem – 02.40.Z,
  4. produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy
  5. i materiałów używanych do wyplatania – 16.29.Z,
  6. transport drogowy towarów – 49.41.Z,
  7. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania  – 55.20.Z,
  8. pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z,
  9. działalność prawnicza – 69.10.Z,
  10. działalność weterynaryjna – 75.00.Z,
  11. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,
  12.  pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B,
  13.  pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – 88.99.Z,
  14.  działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody – 91.04.Z,
  15.  działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – 94.99.Z,
  16.  pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – 96.09.Z.
 2. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, obejmującą dziedziny wyszczególnione w ust. 1.
 3. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

III – ORGANY FUNDACJI

§ 13

 1. Organami Fundacji są:
  1.  Zarząd.
  2. Rada Fundacji.

§ 14

 1. Zarząd składa się z dwóch członków: Prezesa, Wiceprezesa powoływanych
  i odwoływanych przez Fundatora.
 2. Zarząd powoływany jest przez Fundatora na czas nieokreślony.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.
 4. Odwołania dokonuje pisemnie Fundator.
 5. W wypadku określonym w ust. 3, Rada Fundacji powołuje w jego miejsce nowego członka.
 6. Prezes Zarządu prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 7. Prezes Zarządu decyduje o każdorazowym przyjęciu subwencji, dotacji, darowizny, zapisu lub spadku.
 8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków.
 9. Uchwały zarządu o zmianie statutu i likwidacji fundacji zapadają w obecności wszystkich członków i wymagają jednomyślności.
 10. Zarząd sporządza sprawozdania z realizacji celów fundacji oraz sprawozdania finansowe raz na rok i przedstawia je Radzie Fundacji.
 11. Do wyrażania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.
 12. Członkiem Zarządu może zostać Fundator i pełnić funkcję Prezesa Zarządu oraz sprawować inne funkcje zarządzające przewidziane w statucie.
 13. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 15

 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes.

§ 16

 1. Radę Fundacji powołuje Fundator na czas nieokreślony.
 2. Rada Fundacji składa się minimum z 2 osób w tym Przewodniczącego.
 3. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek śmierci, złożenia rezygnacji,
  w przypadku skazania na karę pozbawienia praw publicznych lub pisemnego odwołania przez Fundatora.
 4. Rada Fundacji jest organem kolegialnym, odrębnym od Zarządu Fundacji i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru, przy czym członkowie Rady Fundacji:
 • nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 17

 1. Do zakresu działalności Rady Fundacji należy prowadzenie nadzoru oraz kontroli nad działalnością Fundacji a w szczególności:
  1. Zatwierdzanie programów działania Fundacji;
  2. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi;
  3. Ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków;
  4. Przeprowadzanie, przez wydelegowanych członków Rady lub przez osoby powołane
   w tym celu przez Radę, inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, badania słuszności i celowości poczynionych wydatków;
  5. Uchwalanie zmian statutu Fundacji;
  6. Podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, na wniosek Zarządu, po zasięgnięciu opinii Fundatora.

§ 18

 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego nie rzadziej niż dwa razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu w celu składania wyjaśnień.
 2. Kontrola jest dokonywana nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku.
 3. Sprawozdania z kontroli Rada Fundacji przedstawia Zarządowi i Fundatorowi.

§ 19

 1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla ich prawomocności wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego.

IV – MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 20

 1. Majątek Fundacji tworzy Fundusz Założycielski zadeklarowany i wniesiony przez Fundatora oraz wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.
 2. Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości lub ruchomości nabyte
  w toku jej działalności.

§ 21

 1. Dochodami Fundacji są w szczególności:
  1. Darowizny, dotacje, spadki i zapisy od osób fizycznych, prawnych, krajowych
   i zagranicznych;
  2. Subwencje osób prawnych;
  3. Odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe;
  4. Dochody z majątku nieruchomego i ruchomego;
  5. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
  6. Dotacje z budżetu państwa;
  7. Dotacje z Unii Europejskiej.

§ 22

 1. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
 2. Dochody z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji.
 3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.

§ 23

 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, przyjęcie spadku może nastąpić tylko z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 24

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 25

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.

§ 26

 1. Osobom fizycznym i prawnym, które współpracują z Fundacją i przekazały na jej rzecz środki finansowe lub rzeczowe, może być przyznany honorowy tytuł Przyjaciel Fundacji „Świat Zwierzętom”. Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji w wysokości co najmniej 2.000 złotych (słownie: dwa tysiąc złotych) lub – gdy idzie o osoby zagraniczne – 500 € (słownie: pięćset euro), uzyskują tytuł Sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie. Tytuły przyznaje Zarząd.

V – ZMIANA STATUTU

§ 27

 1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

VI – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

 1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 29

 1. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.

§ 30

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku.

§ 31

 1. Likwidatorem są członkowie Zarządu Fundacji.

§ 32

 1. Zarząd wskaże podmiot, na którego rzecz zostaną przelane środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji.

§ 33

 1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§34

 1. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
   z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
   w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.